OBCHODNÍ PODMÍNKY


Webovou stránku umístěnou na internetové adrese www.petramechurova.cz (dále jen „webová stránka“) provozuje obchodní společnost Petra Měchurová s.r.o. se sídlem: Praha 1, Králodvorská 1085/12, PSČ 110 00, IČ: 271 63 954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101169 (dále jen „provozovatel“).

Texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce (dále společně jen jako „autorská díla“) mohou být jednotlivě a/nebo jako celek chráněny autorským právem. Není-li s provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez souhlasu provozovatele dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

Obsah databáze nacházející se na webové stránce (dále jen „obsah databáze“) je chráněn zvláštním právem pořizovatele databáze ve smyslu ustanovení § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Není-li s provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití obsahu databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez souhlasu provozovatele dovoleno vytěžování (kopírování) nebo zužitkování (zpřístupnění veřejnosti) obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části. 

Zásah do práv k autorským dílům či zásah do zvláštního práva pořizovatele databáze může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti.

Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

1. Internetový obchod na webové stránce www.petramechurova.cz provozuje společnost Petra Měchurová s.r.o., IČ: 271 63 954, se sídlem Králodvorská 1085/12, Staré Město, 100 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 101169 (dále jen „společnost“), kterou můžete kontaktovat také telefonicky na čísle +420 224 222 442 nebo elektronicky na e-mailové adrese kralodvorska@petramechurova.cz.

2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi společností, jako prodávajícím, a kupujícím, který je spotřebitelem (dále jen „kupující“) a jejich cílem je podrobná úprava práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. 

3. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva se řídí právem České republiky.

II.

Uzavření kupní smlouvy 

1. Zboží a způsob dodání si vybíráte v internetovém obchodě, kde naleznete také informace o zboží, jeho ceně a nákladech na jeho dodání. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Veškerá prezentace zboží je pouze informativního charakteru a nezavazuje společnost kupní smlouvu uzavřít.

2. Před odesláním objednávky lze kontrolovat a měnit vložené údaje. Odesláním objednávky činí kupující návrh na uzavření kupní smlouvy, který může zrušit, dokud mu společnost nepotvrdí přijetí objednávky. Odeslat objednávku je možné jen po vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a po potvrzení kupujícího o seznámení se s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou považovány za správné.

3. Po obdržení objednávky společnost kupujícímu potvrdí, zda jeho objednávku přijala. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy, jejíž obsah je určen potvrzením objednávky a těmito obchodními podmínkami, které budou kupujícímu zaslány spolu s potvrzením objednávky. 

4. Pokud by společnost nemohla některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího splnit, zašle kupujícímu upravenou nabídku. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena přijetím upravené nabídky kupujícím, učiněným prostřednictvím e-mailu.

III.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Společně s kupní cenou zboží uhradí kupující náklady spojené s jeho dodáním. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2. Zboží odešle společnost kupujícímu poté, co přijme platbu kupní ceny zboží. Fakturu za zakoupené zboží obdrží kupující na jím zvolenou e-mailovou adresu, s čímž kupující souhlasí.

3. Kupní cena je hrazena bezhotovostním převodem a je splatná do [5] pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky.

5. V případě, že zboží bude dodáno kupujícímu na základě jeho zvláštního požadavku jiným způsobem, než který společnost standardně nabízí, nese riziko a případné dodatečné náklady s tím spojené výlučně kupující.

6. Pokud bude nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese veškeré případné náklady s tím spojené kupující.

7. Při přebírání zboží od přepravce kupující zkontroluje neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto přepravci neprodleně oznámí. V případě zjevně poškozeného zboží či jeho obalu nemusí kupující takovou zásilku od přepravce převzít.

8. Vlastníkem zboží se kupující stává okamžikem zaplacení kupní ceny zboží. Pokud zboží v rozporu s kupní smlouvou kupující nepřevezme, přechází na něj odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození nebo ztrátu zboží okamžikem takového nepřevzetí zboží.

 IV.

Odstoupení od smlouvy

1. Od kupní smlouvy může kupující odstoupit i bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě, a to i prostřednictvím formuláře pro odstoupení dostupného zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-363, přičemž pro dodržení čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující v této lhůtě oznámení o odstoupení alespoň odeslat společnosti. 

2. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne převzetí zboží, anebo ode dne, kdy kupující převezme poslední dodávku zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí objednávky.

4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, musí zakoupené zboží zaslat nebo předat společnosti do 14 dnů ode dne odstoupení, a to na své náklady. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než kupující zboží společnosti vrátí, či prokáže jeho odeslání, mu budou vráceny veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, s výjimkou rozdílu v ceně kupujícím zvoleného a společností nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží.

5. Zboží musí kupující vrátit v původním obalu nepoškozené, neopotřebované a neotevřené.  Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy ohledně zboží, které již bylo použito více, než je nutné k jeho prohlédnutí a vyzkoušení tak, jak by bylo obvyklé při koupi v kamenné prodejně, stejně jako v případě jeho jiného poškození, odpovídá za snížení hodnoty zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé snížením hodnoty vraceného zboží může společnost jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků.

6. Společnost má právo od smlouvy odstoupit v případě, že došlo ke zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, a přesto došlo k potvrzení objednávky kupujícího, a dále z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, při přerušení či zastavení výroby nebo dodávky zboží, anebo pokud jej výrobce či dodavatel společnosti již není schopen dodat za původně ujednanou cenu. Odstoupit od kupní smlouvy může společnost oznámením, které zašle kupujícímu na jím určenou e-mailovou adresu. Do 14 dnů ode dne odstoupení společnosti od kupní smlouvy vrátí společnost kupujícímu veškeré peněžní prostředky od něj přijaté. 

 V.

Práva z vadného plnění

1. Společnost musí dodat kupujícímu zboží bez vad. Ihned po převzetí zboží jej kupující důkladně prohlédne, a v případě, že zjistí jakoukoli vadu zboží, o tom bez zbytečného odkladu informuje společnost. 

2. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u společnosti v době 24 měsíců od převzetí zboží.

3. Je-li vada nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady zboží dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo od kupní smlouvy odstoupit.

4. Vady zboží může kupující reklamovat osobně v sídle společností nebo zasláním zboží na jeho adresu. O uplatnění práva z vadného plnění vydá společnost písemné potvrzení a reklamaci vyřídí ihned, a nebude-li to možné, pak nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo také na náhradu nákladů účelně vynaložených při jejím uplatnění. Toto právo může u společnosti uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

VI.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

2. Kupující může využít také platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivuje společnost v elektronické podobě a přístup k ní není umožněn.

2. Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem [16. 4. 2020].

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

  • doručení Českou poštou
  • osobní vyzvednutí

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v elektronické objednávce.

SAZEBNÍK DORUČENÍ:

Doprava CZ:

Česká pošta, Balík do ruky: 100 CZK

Termín doručení:
obvykle 2-7 dní, termín není dopravcem garantován

Pokud by Vám termín nevyhovoval, můžete si jej po dohodě s dopravcem změnit. Doručení můžete například přesunout na následující den (mimo svátek), či vyzvednout na poště.

Osobní odběr: zdarma

Termín vyzvednutí:
obvykle 2-4 pracovní dny po provedení platby

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího)
  • platební kartou

Tento ceník je platný pro území České republiky, pro ostatní země je cena dopravy dle aktuálního ceníku dopravce.

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit po dohodě před expedicí. V tomto případě je na straně kupujícího povinnost před zrušením objednávky alespoň telefonicky zjistit, jestli expedice dosud neproběhla.

Po expedici lze objednávku zrušit pouze se zaplacením storno poplatku ve výši 300Kč.

Jako souhlas s těmito podmínkami se považuje odeslání Vaší objednávky.
Při zadávání jména a dodací adresy uvádějte prosím háčky a čárky pro přesnější doručování objednávky.  

Přejeme Vám pohodlný nákup. Váš tým Salonu Petra Měchurová